Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest REAL ESTATE INVESTMENT GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000900618, NIP 5252863631, REGON 388986865.

Możesz się z nami kontaktować za pomocą telefonu: +48 789 472 974 oraz maila: hello@expandeo.pl.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954).

Pozyskiwanie informacji

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje na stronie internetowej Administratora

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje podczas kontaktu mailowego

 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. “ciasteczka”).

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia takich jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych

W ramach procesu przesyłania danych poprzez formularze dotyczące: przesyłania zapytania do Administratora Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w odpowiednich klauzulach zgód oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do:

 • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego, bądź mailowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;

 • przygotowania umów np. przy zawieraniu umowy pośrednictwa lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji obsługi Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane w innych celach każdorazowo wymagają udzielenia zgody poprzez aktywne działanie Użytkownika po uprzednim poinformowaniu o celu, czasie i zakresie przetwarzania. Wypełniając prawnie usprawiedliwiony cel, w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, przy poszanowaniu Państwa praw i wolności, Administrator może przetwarzać dane w zakresie wskazanym w formularzu podczas składania zapytania:

 • zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/ kupnie/ najmie/ wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),

 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

 • prowadzenia analiz statystycznych,

 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Real Estate Investment Group sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,

 • realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),

 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,

 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:

 • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego, bądź bezpośredniego kontaktu mailowego (zakres danych: e-mail oraz inne podane dobrowolnie przez Użytkownika dane występujące w wiadomości do Administratora) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych jest uzależniony od dobrowolnie podanych informacji przez Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zakres danych, które dobrowolnie udostępnił Użytkownik) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;

 • używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych, które dobrowolnie udostępnił Użytkownik) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych, które dobrowolnie udostępnił Użytkownik) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Prawa

Każdy Użytkownik może żądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych,

 • przeniesienia danych osobowych,

 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: hello@expandeo.pl.

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

Administrator zapewnia, że dane Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub w innych celach na podstawie indywidualnie udzielonych zgód.

Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Podmioty współpracujące

W zależności od procesów związanych z rodzajem obsługi Administrator może przekazywać dane podmiotom niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu. W przypadku dostawy produktów dane przekazywane są kurierom lub operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy. W przypadku realizacji obsługi Klienta (zapytania i roszczenia) dane udostępniane są podmiotom realizującym wsparcie we wskazanym zakresie.

Powierzenie przetwarzania

Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze technicznym jak i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia jego danych osobowych przez Administratora oraz zaprzestać korzystać z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

 3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Nota prawna

 1. Przedstawione kalkulacje są przykładowymi symulacjami obliczania subwencji na wykończenie lokalu dla najemcy.
 2. Real Estate Investment Group sp. z o.o. nie gwarantuje dostępności ofert, dopłat dla przedsiębiorców ani wysokości czynszów, a wszystkie podane przykłady są symulacją w oparciu o orientacyjne dane.
 3. W celu uzyskania informacji w jaki sposób jest liczony czynsz oraz dopłata dla najemcy, proszę o kontakt mailowy z hello@expandeo.pl.
 4. Wszystkie informacje, które są zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.